STRATEGICKÝ CONTROLLING

Strategický controlling je orientovaný na řízení dlouhodobého ziskového potenciálu firmy. Jeho úkolem je vytvářet předpoklady pro budoucí operativní výsledky. Zajišťuje již existující potenciál a vyhledává nové příležitosti. Předmětem strategického controllingu je zjišťování strukturálních, technických, hospodářských a politických změn, tak aby mohly být cílevědomě určovány oblasti činností, prvky a struktura firmy do budoucnosti.
Co nabízím v rámci strategického controllingu:
  • Definici ziskového potenciálu firmystrategicky controling
  • Popis strategických procesů firmy s nastavením jejich efektivní kontroly
  • Návrh efektivních vzájemně provázaných metrik pro skutečnou kontrolu firmy
  • Návrh a implementaci vzájemně provázaných úrovní firemního controllingu
  • Implementaci metody BSC pro strategický controlling

 
Při správné implementaci controllingové koncepce a správném provádění controllingu, se projeví nastavení jak úsporami v nákladech, zpřehledněním toku „peněz“ po firmě, tak umožní odhalení slabých míst ve firemních procesech. Controlling sdružuje základní plánovací firemní procesy, jako jsou dlouhodobé (strategické) plánování, roční (krátkodobé) plánování rozčleněné do plánů měsíčních.
 
Strategické plánování představuje dlouhodobý základ orientace podniku. Díky němu mohou být v předstihu zjištěny a analyzovány problémy, které podnik mohou postihnout. Taktéž mohou být odhaleny i potenciály úspěchu. Vedení podniku tak dostává informace, na základě kterých je schopno včas provádět rozhodnutí, vedoucích k zajištění trvalého úspěchu.
 
Záměrem efektivního plánu by nemělo být jen přijímání nových záměrů a cílů, ale také zkoumání opodstatněnosti a racionálnosti záměrů a cílů již dříve stanovených. Za pomoci operativního vývoje by tak mělo docházet k aktualizaci strategie firmy.
 

Strategický controlling pomocí metody Balanced Scorecard

Balanced Scorecard je aplikovanou metodou řízení, jejímž smyslem je permanentní vyhodnocování skutečného průběhu podnikatelského procesu se žádoucím stavem. Analýza těchto odchylek podle příčin vzniku a odpovědnosti je těžištěm celého systému.
 
BSC je nástrojem umožňujícím kontrolu na celkovým směřování firmy a jejím rozvojem nejen z pohledu účetního, finančního, ale i zákaznického, procesů interního zlepšování a učení se a růstu. Tyto pohledy umožňují včasné odhalení blížícího se problému. Zároveň lze BCS použít při definici vize a na ní navazující strategii.
Copyright by Vladimír Prinke © 2011